Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN OPLEIDINGEN

Algemene voorwaarden 'ETS Eversdijk-Training-Support'   versie 30042016

Artikel 1. Definities

  • Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus is gesloten.
  • Opdrachtnemer: ETS Eversdijk-Training-Support, gevestigd te Kapelle
  • Cursist: de natuurlijke persoon die feitelijk namens de opdrachtgever aan de cursus deelneemt.
  • Cursus: cursus, training, instructie, workshop, coaching, counseling of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.
  • Open cursus: cursus met deelname door cursist(en) uit verschillende bedrijven en/of organisaties.
  • 'In company'-cursus: cursus met deelname door cursist(en) uit hetzelfde bedrijf en/of organisatie.
  • Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke van 'ETS Eversdijk-Training-Support', ongeacht of deze samenhangen met, dan wel volgen op reeds gedane offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke.
2. Wijzigingen van of aanvullingen op de voorwaarden dienen door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd. 
3. Een inschrijving op de wijze als vermeld in artikel 3 lid 1 of het accepteren van een offerte als bedoeld in artikel 4 lid 2 impliceert aanvaarding van de toepasselijkheid van deze voorwaarden.
4. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten voor zover deze in strijd zijn met deze voorwaarden.

Artikel 3. Inschrijving en bevestiging open cursus
1. Inschrijving voor de door 'ETS Eversdijk-Training-Support' te verzorgen open cursussen kan door opdrachtgever plaatsvinden door het inzenden per post of per fax van het volledig ingevulde inschrijfformulier, door telefonische aanmelding of door aanmelding per e-mail/elektronische post.
2. 'ETS Eversdijk-Training-Support' bevestigt een inschrijving die is gedaan op de wijze als in het voorgaande lid vermeld steeds schriftelijk (per post, fax, e-mail of anderszins). Door verzending van deze bevestiging komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de betreffende cursus tot stand. Het bewijs van de totstandkoming van de overeenkomst kan echter door partijen ook met andere middelen bewezen worden. 
3. De opdrachtbevestiging geeft de (inhoud van de) overeenkomst weer, behoudens tegenbewijs.

Artikel 4. Overeenkomst ter zake 'in company'-cursus
1. Ter zake een 'in company'-cursus zal opdrachtgever een offerte aanvragen bij 'ETS Eversdijk-Training-Support'.
2. De overeenkomst met betrekking tot deelname aan een 'in company'-cursus komt tot stand door integrale acceptatie van de offerte.
3. De inhoud van de offerte geldt als weergave van de overeenkomst. Een afwijkende acceptatie van de offerte geldt als verwerping van de oorspronkelijke offerte en als een uitnodiging tot het doen van een nieuwe offerte.  'ETS Eversdijk-Training-Support' is niet verplicht tot het opstellen van een nieuwe offerte.

Artikel 5. Prijzen van open cursus
1. Bij inschrijving via een inschrijfformulier of telefonische aanmelding gelden de cursusprijzen, zoals deze zijn vermeld in de offerte die door 'ETS Eversdijk-Training-Support' is uitgegeven c.q. verspreid, ongeacht of de opdrachtgever deze kent.
2. Bij aanmelding voor een cursus middels het aanmeldingsformulier op basis van een mailing gelden de prijzen als vermeld in die mailing.
3. Bij inschrijving door middel van invulling van het formulier via internet en verzending per e-mail/elektronisch post gelden de prijzen zoals deze ten tijde van de aanmelding op internet zijn vermeld.
4. In de cursusprijzen zijn de kosten voor het cursusmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld. 
5. Als op een cursus BTW van toepassing is, zijn vermelde prijzen exclusief BTW en worden inclusief BTW in rekening gebracht. 
6. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast.
7. Prijzen zullen worden aangepast bij wijzigingen in het BTW-regime en/of de hoogte van de geldende BTW-tarieven.

Artikel 6. Prijzen van 'in company'-cursus
1. De cursusprijs die is vermeld in de offerte is slechts bindend gedurende de geldigheidsduur van die offerte. 
2. In de geoffreerde cursusprijs zijn de kosten voor het cursusmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld. 
3. Als op een cursus BTW van toepassing is, zijn vermelde prijzen exclusief BTW en worden inclusief BTW in rekening gebracht.
4. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast.
5. Prijzen zullen worden aangepast bij wijzigingen in het BTW-regime en/of de hoogte van de geldende BTW-tarieven.

Artikel 7. Betaling
1. Na inschrijving voor een cursus zoals vermeld in artikel 3 of na acceptatie van de offerte als bedoeld in artikel 4 zendt 'ETS Eversdijk-Training-Support' een factuur met betrekking tot de cursus aan de opdrachtgever.
2. Betaling door de opdrachtgever dient integraal te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, doch uiterlijk voor aanvang van de eerste cursusdag, zonder enig recht op korting of verrekening, ten kantore van 'ETS Eversdijk-Training-Support' of door middel van storting op een door 'ETS Eversdijk-Training-Support' aangewezen bank- of girorekening.
3. Indien de opdrachtgever niet binnen de in lid 2 van dit artikel genoemde termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is. De opdrachtgever is in dat geval tevens zonder nadere sommatie vanaf de vervaldatum tot de datum van algehele voldoening een rente verschuldigd van 15% van het te vorderen bedrag, berekend over het openstaande factuurbedrag, waarbij een deel van een maand wordt beschouwd als een hele.
4. Indien de opdrachtgever niet dan wel niet tijdig betaalt, zijn de daaruit voor 'ETS Eversdijk-Training-Support' voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever. Onder deze kosten zijn begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals de kosten van sommatie, incasso, raadsman/advocaat. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van EURO 115,-- alles vermeerderd met de daarover verschuldigde B.T.W.
5. Indien voor aanvang van de cursus niet de volledige betaling van de cursusprijs door 'ETS Eversdijk-Training-Support' is ontvangen, dan is de cursist niet gerechtigd aan de cursus deel te nemen, zonder dat dit de opdrachtgever ontslaat van de verplichting tot betaling van de volledige cursusprijs plus eventueel bijkomende kosten.

Artikel 8. Verplaatsing data 'incompany'-cursus door de opdrachtgever
Een cursusdagdeel kan tot vier weken voor de afgesproken datum in overleg kosteloos worden verplaatst naar een andere datum. Bij verplaatsing korter dan vier weken - en langer dan een (1) week - voor datum wordt 50% van het cursusbedrag in rekening gebracht. Bij verplaatsing binnen een (1) week voor de afgesproken datum is het volledige cursusbedrag verschuldigd.

Artikel 9. Annulering open cursus door de opdrachtgever
1. Annulering door de opdrachtgever van de overeenkomst ter zake een open cursus is uitsluitend mogelijk bij aangetekend schrijven tot uiterlijk vier (4) weken voor de geplande eerste cursusdag.
2. Bij annulering tot vier (4) weken voor de eerste cursusdag wordt € 30,- (excl. BTW) in rekening gebracht. Bij annulering vanaf vier (4) weken tot één week voor de eerste cursusdag zal 50% van het verschuldigde cursusbedrag als annuleringskosten in rekening worden gebracht. Bij annulering binnen één (1) week voor de eerste cursusdag is het volledige cursusgeld verschuldigd en heeft de opdrachtgever geen recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag.
3. Annulering door de opdrachtgever van de cursusovereenkomst na aanvang van de cursus is niet mogelijk.

Artikel 10. Verhindering van de cursist
1. Indien een cursist verhinderd is deel te nemen aan de cursus, is vervanging door een andere cursist mogelijk, mits de vervanger uiterlijk een (1) week voor de eerste cursusdag wordt aangemeld bij 'ETS Eversdijk-Training-Support' Voor deze vervanging is de opdrachtgever geen extra kosten verschuldigd.
2. Een verhinderde cursist kan op verzoek worden overgeboekt naar eenzelfde cursus op andere data of datum. Bij overboeking worden administratiekosten ad € 19,50 excl. BTW in rekening gebracht. Bij overboeking binnen een week voor de eerste cursusdag bedragen deze kosten 25% van de cursusprijs, met een minimum van € 19,50.

Artikel 11. Annulering door 'ETS Eversdijk-Training-Support'
'ETS Eversdijk-Training-Support' behoudt zich het recht voor de cursus te annuleren tot uiterlijk zeven (7) dagen voor de eerste cursusdag. De opdrachtgevers worden hieromtrent onverwijld op de hoogte gesteld. 'ETS Eversdijk-Training-Support' zal het door de opdrachtgever betaalde cursusgeld restitueren. Indien mogelijk biedt 'ETS Eversdijk-Training-Support' de opdrachtgever een alternatief aan. Indien de opdrachtgever hiervan gebruik maakt wordt het cursusgeld niet gerestitueerd.

Artikel 12. Aansprakelijkheid
1. ETS Eversdijk-Training-Support' is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een cursus van 'ETS Eversdijk-Training-Support' of de annulering van de cursusovereenkomst door 'ETS Eversdijk-Training-Support', tenzij aan 'ETS Eversdijk-Training-Support' opzet of grove schuld kan worden verweten.
2. Indien 'ETS Eversdijk-Training-Support' op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag.
3. Indirecte schade wordt niet vergoed.

Artikel 13. Intellectuele eigendom
1. Het verstrekte cursusmateriaal wordt eigendom van de opdrachtgever. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de cursus, het cursusmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de cursus worden door 'ETS Eversdijk-Training-Support' voorbehouden.
2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 'ETS Eversdijk-Training-Support' is de opdrachtgever niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte cursusmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

Artikel 14. Vervanging docent of trainer
'ETS Eversdijk-Training-Support' is te allen tijde gerechtigd een docent of trainer, door haar met de uitvoering van de cursusovereenkomst belast, te vervangen door een andere docent of trainer.

Artikel 15. Reclame
1. De opdrachtgever dient een reclame met betrekking tot de uitvoering van de cursusovereenkomst of een met de cursus samenhangende administratieve procedure schriftelijk kenbaar te maken binnen 8 dagen na aanvang van de cursus en deze te richten aan de directeur van 'ETS Eversdijk-Training-Support'. Aangaande de reclame zal een schriftelijke reactie volgen.
2. Reclames aangaande de factuur dienen binnen 8 dagen na factuurdatum op dezelfde wijze als in lid 1 vermeld kenbaar te worden gemaakt, waarna de afhandeling eveneens schriftelijk zal plaatsvinden.

Artikel 16. Toepasselijk recht
1. Op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen en dergelijke van 'ETS Eversdijk-Training-Support' en overeenkomsten tussen 'ETS Eversdijk-Training-Support' en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte, algemene aanbieding, (rechts) handeling, overeenkomst en dergelijke, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Middelburg, tenzij de wet anders voorschrijft.


Artikel 17. Certificaat/bewijs van deelname

Aan de deelnemer van een opleiding welke in eigen beheer door ETS Eversdijk-Training-Support wordt gegeven zal een certificaat c.q. een bewijs van deelname worden verstrekt. Een certificaat wordt verkregen na een afgelegd examen. Een bewijs van deelname wordt afgegeven voor opleidingen zonder afgelegd examen. Dit certificaat c.q. bewijs van deelname wordt na afsluiting van de cursus en na betaling van de factuur binnen 14 dagen aan de opdrachtgever verzonden.

Artikel 18. Annulering examens
Examens worden in opdracht van de opdrachtgever ingekocht en gereserveerd bij CCV of een andere exameninstantie. Hierbij zijn de examenvoorwaarden van de exameninstantie van toepassing.
Examens in beheer bij ETS Eversdijk-Training-Support.
Bij verhindering deel te nemen aan een  examen wat in eigen beheer door ETS Eversdijk-Training-Support wordt afgenomen wordt de cursist in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan een “veeg”examen op een locatie door ETS Eversdijk-Training-Support vastgesteld.

ETS EVERSDIJK-TRAINING-SUPPORT
Elanhof 14
4421 DX Kapelle
info@ets-nederland.nl
0113-341810 

 

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ADVIES  versie 30042016

ETS Eversdijk-Training-Support

Artikel 1 Toepassingsgebied
1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij ETS Eversdijk-Training-Support partij is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Eventuele inkoop  of andere voorwaarden van cliënt zijn niet van toepassing, tenzij deze door ETS EVERSDIJK-TRAINING-SUPPORT uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2 Aangaan overeenkomst
2.1 Overeenkomsten en nadere overeenkomsten, welke niet schriftelijk zijn aangegaan, zijn voor ETS EVERSDIJK-TRAINING-SUPPORT eerst bindend na schriftelijke bevestiging van de zijde van ETS EVERSDIJK-TRAINING-SUPPORT.
 
2.2 De verplichtingen van ETS EVERSDIJK-TRAINING-SUPPORT gaan nooit verder dan door ETS EVERSDIJK-TRAINING-SUPPORT schriftelijk is bevestigd.

Artikel 3 Offerte en tot standkoming overeenkomst
3.1 Alle schriftelijke aanbiedingen van ETS EVERSDIJK-TRAINING-SUPPORT zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen na dagtekening, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien cliënt het aanbod niet binnen de voornoemde termijn heeft aanvaard, vervalt het aanbod tenzij verlenging van het aanbod schriftelijk is overeengekomen. Na verval van het aanbod is ETS EVERSDIJK-TRAINING-SUPPORT gerechtigd het aanbod te wijzigingen.

3.2 Het aanbod is gebaseerd op de door cliënt verstrekte informatie, waarbij ETS EVERSDIJK-TRAINING-SUPPORT mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid hiervan.

3.3 Een overeenkomst komt pas tot stand indien cliënt en ETS EVERSDIJK-TRAINING-SUPPORT de aanvaarding van het aanbod beiden schriftelijk ondertekend hebben “ de opdrachtbevestiging”

Artikel 4 Medewerking door cliënt
4.1 Cliënt zal ETS EVERSDIJK-TRAINING-SUPPORT steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.

4.2 Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan ETS EVERSDIJK-TRAINING-SUPPORT verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.

4.3 Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat cliënt zijn in de artikelen 4.1 genoemde verplichting niet nakomt dan wel de door cliënt verstrekte informatie niet voldoet aan het in artikel 4.2 bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van cliënt en is ETS EVERSDIJK-TRAINING-SUPPORT bevoegd het daardoor noodzakelijke geworden meerwerk in rekening te brengen.

Artikel 5 Uitvoering
5.1 ETS EVERSDIJK-TRAINING-SUPPORT neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap.

5.2 ETS EVERSDIJK-TRAINING-SUPPORT zal bij het uitvoeren van de overeenkomst zoveel mogelijk rekening houden met redelijke wensen van cliënt, mits dit naar oordeel van ETS EVERSDIJK-TRAINING-SUPPORT bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.

5.3 Indien en voor zover een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft ETS EVERSDIJK-TRAINING-SUPPORT het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 6 Wijzigingen en meerwerk
6.1 Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak en omvang van de overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd. Meerwerk zal door ETS EVERSDIJK-TRAINING-SUPPORT in principe slechts dan worden verricht, indien door partijen daaromtrent een schriftelijke nadere overeenkomst is getekend.

6.2 Deze extra werkzaamheden zullen door cliënt worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van ETS EVERSDIJK-TRAINING-SUPPORT.

6.3 Cliënt aanvaardt dat door wijzigingen van de werkzaamheden als bedoeld in artikel 6.1 het overeengekomen of verwachte tijdsstip van voltooiing van de overeenkomst kan worden beïnvloed.

6.4 Indien naar het oordeel van ETS EVERSDIJK-TRAINING-SUPPORT een wijziging in de uitvoering van de overeenkomst nodig is om aan de verplichtingen jegens cliënt te voldoen, is ETS EVERSDIJK-TRAINING-SUPPORT bevoegd die wijziging, naar redelijkheid en billijkheid aan te brengen.

Artikel 7 Honorarium
7.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een tarief per uur of een vast honorarium overeenkomen.

7.2 Beide tarieven zijn inclusief reis- en verblijfskosten tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 8 Prijs en betaling
8.1 Betaling door cliënt dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder korting of verrekening door overschrijving naar een door ETS EVERSDIJK-TRAINING-SUPPORT aan te wijzen bankrekening.  

8.2 Indien cliënt de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, verkeert hij zonder ingebrekestelling in verzuim. ETS EVERSDIJK-TRAINING-SUPPORT is bevoegd de vordering uit handen te geven in welk geval de cliënt naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totale verschuldigde bedrag, en van eventuele gerechtelijke kosten. 

8.3 Heeft cliënt bezwaar tegen een factuur van ETS EVERSDIJK-TRAINING-SUPPORT dan geeft cliënt dit binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur te kennen. Cliënt heeft tot 14 dagen na dagtekening van de factuur de tijd dit bezwaar schriftelijk te motiveren. Indien cliënt niet aan bovenstaande heeft voldaan, wordt cliënt geacht de factuur te hebben aanvaard. 

8.4 Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

Artikel 9 Termijnen
9.1 Overschrijding van een overeengekomen (op)leveringstermijn geeft de cliënt niet het recht de overeenkomst te annuleren, of de afname van, of betaling voor diensten te weigeren, tenzij hij ETS EVERSDIJK-TRAINING-SUPPORT schriftelijk alsnog een redelijke termijn voor de levering heeft gesteld en ETS EVERSDIJK-TRAINING-SUPPORT ook binnen deze termijn niet aan haar verplichtingen zal hebben voldaan.


Artikel 10 Overmacht
10.1Bij overmacht worden de leverings  en andere verplichtingen van ETS EVERSDIJK-TRAINING-SUPPORT opgeschort. In dat geval is ETS EVERSDIJK-TRAINING-SUPPORT verplicht te leveren zodra dit redelijkerwijs mogelijk is. Met overmacht wordt gelijk gesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan ETS EVERSDIJK-TRAINING-SUPPORT zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat prompte naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van ETS EVERSDIJK-TRAINING-SUPPORT kan worden gevergd.

 Als zodanige omstandigheden komen onder meer in aanmerking: overheidsmaatregelen, bedrijfs , verkeers  en of transportstoringen, storingen in de aflevering van een gereed product, grondstoffen en / of hulpmiddelen, ziekte van ingezet personeel, werkstakingen, uitsluitingen, belemmeringen door derden, door beide partijen onvoorziene technische complicaties etc. Indien ETS EVERSDIJK-TRAINING-SUPPORT bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan is ETS EVERSDIJK-TRAINING-SUPPORT gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren en is de cliënt gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie. 

Artikel 11 Aansprakelijkheid
11.1.1De totale aansprakelijk van ETS EVERSDIJK-TRAINING-SUPPORT wegens toerekenbare tekortkoming in nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout gedeclareerde opdrachtsom.  
Bij opdrachten met een duur langer dan 1 jaar is de vergoeding beperkt tot een maximum van 1 maal het jaarhonorarium.

11.2 De aansprakelijkheid van ETS EVERSDIJK-TRAINING-SUPPORT wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien cliënt ETS EVERSDIJK-TRAINING-SUPPORT onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en ETS EVERSDIJK-TRAINING-SUPPORT ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van de verplichtingen tekort blijft schieten.

11.3 ETS EVERSDIJK-TRAINING-SUPPORT is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat cliënt tekort is geschoten in het tijdig verstrekken van juiste informatie welk ETS EVERSDIJK-TRAINING-SUPPORT, naar haar oordeel, nodig heeft voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. 

11.4 Opdrachtgever zal ETS EVERSDIJK-TRAINING-SUPPORT en/of het tussenkomstbureau vrijwaren voor aansprakelijkheid als gevolg van aanspraken van derden alsmede voor schade, die is veroorzaakt door handelen of nalaten van bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden. 

11.5 Buiten de in artikel 11.1 genoemde aansprakelijkheid rust op ETS EVERSDIJK-TRAINING-SUPPORT geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding jegens cliënt en/of derden, ongeacht de grond waarop een actie zou worden gebaseerd.

Artikel 12 Annulering
12.1 ETS EVERSDIJK-TRAINING-SUPPORT behoudt zich het recht voor om overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren bij zodanige wijziging van wet, regelgeving, rechtspraak of (semi )overheidsbeleid dat nakoming in redelijkheid niet meer van ETS EVERSDIJK-TRAINING-SUPPORT  kan worden verlangd. In dergelijke gevallen dient ETS EVERSDIJK-TRAINING-SUPPORT de annulering schriftelijk aan de cliënt mede te delen. Deze is in dergelijke gevallen niet gerechtigd een schadevergoeding te vorderen. 

Artikel 13 Beëindiging
13.1 Tussentijdse beëindiging van een overeenkomst is slechts mogelijk indien partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen of onder betaling van het verschuldigde bedrag tot het oorspronkelijke einde van de overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk een andere betaling schriftelijk overeengekomen zijn. 
Artikel 14 Toepasselijk recht
14.1 Alle overeenkomsten met cliënten zijn onderworpen aan Nederlands recht.

Artikel 15 Geschillen
15.1 Alle geschillen welk tussen ETS EVERSDIJK-TRAINING-SUPPORT en cliënt mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst dan wel naar aanleiding van overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden berecht door de bevoegde rechter te Middelburg, tenzij ETS EVERSDIJK-TRAINING-SUPPORT ervoor kiest het geschil aan een ander gerecht voor te leggen.

15.2 Alle in redelijkheid gemaakt gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van niet-nakoming door cliënt van verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst komen voor rekening van cliënt.
 
Artikel 16 Slotbepaling
16.1 ETS EVERSDIJK-TRAINING-SUPPORT is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de laatst opgestelde versie van de algemene voorwaarden.

16.2 Ingeval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of worden vernietigd, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in stand. Voor de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert.

16.3 Cliënt is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ETS EVERSDIJK-TRAINING-SUPPORT.

ETS EVERSDIJK-TRAINING-SUPPORT
Elanhof 14
4421 DX Kapelle
info@ets-nederland.nl
0113-341810